Studiekreds i analyse af børnetegninger
2013-2015
 2-årig studiekreds på grundlag af grafologisk og psykologisk teori og praksis
Godkendt af Center for Analyse af Børnetegninger.
Kun for medlemmer af foreningen.

Beskrivelse af studiekredsen
Dette 2-årige studiekredsforløb vil give deltagerne mulighed for at få kendskab til grundbegreberne i børnetegningsanalyse. 

Du vil som deltager få mulighed for forståelse for og indsigt i de grafologiske begreber samt indsigt i udviklings- og psykodynamiske teorier, der beskriver personlighedsudvikling samt relationer i familie og grupper.
Studiekredsen består af en kombination af teori og praksis med 110/120 timer fordelt på 3timers stormøder og 4timers arbejdsmøder igennem 2 år.
Studiekredsen er godkendt af CAB – Center for Analyse af Børnetegninger.  Efter gennemførelse af studiekredsen modtager du et diplom for 110/120 timers deltagelse.
Hvis du som studerende ønsker at gå til eksamen som børnetegningsanalytiker, kan du melde dig til eksamen senest ½ år efter studiekredsens afslutning med henblik på aflæggelse af en praktisk og teoretisk prøve for mindst 2 af eksamenskommissionens medlemmer.  Disse udarbejder den skriftlige eksamensopgave og bedømmer denne samt kursistens selvvalgte skriftlige eksamensopgave.  Herudover dokumenterer eksaminanden overfor eksamenskommissionen sin psykologiske og almene viden, samt færdighed i børnetegningsanalyse – og herudover også et tilfredsstillende kendskab til den obligatoriske litteratur.

 Studiekredsens indhold
Den teoretiske del af studiekredsen består i indføring af dels de grafologiske principper samt litteratur om børns udvikling set gennem deres tegninger som f.eks. J.H. DiLeo; V.Lowenfeldt & L.Brittain samt den danske psykolog K.V. Mortensen o.a.
Desuden forventes det at du som kursist sætter sig ind i litteratur omkring de ’klassiske’ psykodynamiske udviklingsteorier som f.eks. E.H. Erikson; D.W. Winnicott; J.Bowlby m.fl.  Også C.G.Jungs teorier vil indgå.
Herudover vil du introduceres til de nyere neuroaffektive teorier som f.eks. D.N. Stern; A.N. Schore; P.Fonagy samt den danske psykolog Susan Hart.
Undervejs i studiekredsen arbejder du med praktisk analyse af børns tegninger – dels som ’hjemmearbejde’ med analyse af udleverede ’sæt’ af børnetegninger, som fremlægges og diskuteres i studiekredsen og dels ved spontananalyser i studiekredsen.
I studiekredsen drøfter og anmelder du/I relevant faglitteratur, som er læst mellem arbejdsmøderne.
Fire gange årligt afholder Center for Analyse af Børnetegninger stormøder i Lyngby med fagrelevant indhold.  Her forventes, at de studerende er faste deltagere.
I første og andet semester vil der til studiekredsmøderne lægges vægt på undervisning og forberedte analyser.  I tredje semester vil studiekredsmøderne udover de forberedte børnetegningsanalyser i stadig højere grad indeholde litteraturanmeldelser og – drøftelser.  Herefter vil analysearbejdet intensiveres i det fjerde og sidste semester med forberedte såvel som spontane analyser.

  1. semester:  Analyse samt indføring i grafologiske grundprincipper samt i børns tegneudvikling

  2. semester:  Analyse samt tegneudviklingen, neuroaffektiv teori samt symboler og farver.

  3. semester:  Analyse samt Jungs teorier om symbolik og typologi

  4. semester:  Analyse – forberedt og spontant samt repetition.

Undervisere
Gennemgående, faste undervisere er Anny Graae Bennike og Grete Binger.
Herudover vil gæstelærere med bred erfaring i børnetegningsanalyse eller anden relevant uddannelse undervise i studiekredsen.  Der vil altid være mindst to undervisere tilstede til møderne i studiekredsen.

 Praktiske oplysninger
Studiekredsmøderne vil foregå i private hjem i Københavnsområdet og i Roskilde.
Stormøderne vil foregå i lokaler på V.U.C. i Kgs. Lyngby.

Pris for studiekredsen
I alt ca. 17.000 kr. for studiekredsen inklusive 600 kr. i depositum.  Beløbet betales løbende, idet der betales 600 kr. kontant på hvert studiekredsmøde. Depositum udgør betaling for sidste studiekredsmøde.

 Procedure ved ansøgning
Ansøgning indsendes på mail til nedenstående adresser. Du vil herefter blive inviteret til en personlig samtale.
Når din ansøgning er godkendt betales depositum på 600 kr. til CAB.
Med venlig hilsen Karen Graversen, Formand for CAB 

Ansøgningen sendes til: Center for Analyse af Børnetegninger, Hummeltoften 45, 2830 Virum  eller mail til: Grete Binger: grb@ringsted.dk