VEDTÆGTER


Love for foreningen, CAB

Vedtaget på generalforsamlingen d. 13. maj 2003, revideret 8. maj 2021.

§1. Foreningens navn er (2003) “CENTER FOR ANALYSE AF BØRNETEGNINGER” (CAB), foreningens adresse er formandens adresse.

§2. Foreningens formål er:
a. at virke for fremme af børnetegningsanalyse i Danmark
b. at følge udviklingen på området.
c. at uddanne og dygtiggøre børnetegningsanalytikere
d. at varetage medlemmernes faglige interesser.

§3. Foreningen optager alle interesserede

§4. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Alle medlemmer har stemmeret efter 1 års medlemskab. Forslag kan fremsættes af alle foreningens medlemmer.

§5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, må skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 2: På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:
a. bestyrelsen aflægger beretning,
b. det reviderede regnskab med status forelægges til godkendelse,
c. fastsættelse af medlemskontingent,
d. indkomne forslag behandles
e. valg af bestyrelsesmedlemmer. Jfr. § 8,
f. valg af revisor
g. eventuelt.
Stk. 3: Indkaldelse til ordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen der med mindst 3 ugers varsel angiver tid og sted for afholdelsen, samt den specificerede dagsorden.

§6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning eller begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, som skriftligt og motiveret må angive de forslag, de ønsker behandlet.
Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel og foretages af bestyrelsen senest 14 dage efter modtagelsen af forlangende desangående og med angivelse af specificeret dagsorden. Bekendtgørelse sker ved skriftlig meddelelse til de enkelte medlemmer.

§7. Forhandlingerne ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Afgørelsen af alle formelle spørgsmål vedrørende forhandlingerne tilkommer dirigenten. Referatet underskrives af dirigenten og referenten. På generalforsamlingen kan kun træffes afgørelser i spørgsmål, der har været optaget på dagsordenen. Alle afstemninger sker skriftligt, med mindre generalforsamlingen enstemmigt tiltræder anden afstemningsmåde. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Alle anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§8. Foreningens daglige arbejde ledes af bestyrelsen. Bestyrelsen består af mindst 4 højst 7 medlemmer (jfr. dog § 11), der vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen med halvdelen på valg hvert år. Formanden vælges af generalforsamlingen, mens bestyrelsen, hvis medlemmer også er valgt på generalforsamlingen, i øvrigt konstituerer sig selv. Genvalg kan finde sted.

§9. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med kassereren. Formanden kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

§10. Bestyrelsen nedsætter en eksamenskommission, når en kursist efter afsluttet studiekreds melder sig til eksamen.
Kommissionen har 4 medlemmer. Valgbar er alle eksaminerede medlemmer af CAB, jfr. dog § 11. Eksamenskommissionens medlemmer vælges for 3 år ad gangen og afgår efter tur. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2: Eksamenskommissionens opgave er at sikre en forsvarlig uddannelse af børnetegningsanalytikere, herunder tilrettelægge kurser og udvælgelse af anbefalet litteratur
a. Undervisning kan formidles af ethvert eksamineret medlem af CAB, jfr. dog § 11. Læreren kan normalt ikke være censor for sine egne elever, jfr. dog § 11.
b. Undervisningen afsluttes med et bevis for deltagelse i studiekredsen.  Den enkelte kursist kan melde sig til eksamen senest ½ år efter studiekredsens afslutning med henblik på aflæggelse af en praktisk og teoretisk prøve for mindst 2 af eksamenskommissionens medlemmer.  Disse udarbejder den skriftlige eksamensopgave og bedømmer denne samt kursistens selvvalgte skriftlige eksamensopgave.  Herudover dokumenterer eksaminanden over for eksamenskommissionen sin psykologiske og almene viden, samt færdighed i børnetegningsanalyse – og herudover også et tilfredsstillende kendskab til den obligatoriske litteratur.

§11. Ved foreningens stiftelse er uddannelsen endnu ikke etableret. Indtil denne er etableret og tilstrækkelig mange medlemmer er uddannet og eksamineret vælges bestyrelse og eksamenskommission, jfr. § 8 og § 10, fortrinsvis blandt medlemmer med størst erfaring i børnetegningsanalyse.

§12. Regnskabsåret går fra 1.maj – 30. april.

§13. Det årlige medlemskontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§14. Udmeldelse af foreningen skal ske ved en skriftlig meddelelse til bestyrelsen inden regnskabsårets udgang.

§15. Eksklusion af et medlem kan foretages, når medlemmet ikke har betalt kontingent i et år og ikke betaler restancen efter påkrav.  Medlemmet kan optages på ny, når restancen er betalt.

§16. Foreningen kan opløses, når bestyrelsen eller 50 % af medlemmer foreslår det, og det lovligt er vedtaget af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst ¾ af de afgivne stemmer. På den generalforsamling, hvor foreningens opløsning vedtages, skal der tages bestemmelse om, hvorledes og ved hvem foreningens forpligtelser skal afvikles. Den efter generalforsamlingen muligt i behold værende formue afgives til et af generalforsamlingen godkendt formål.