VEDTÆGTER


Love for foreningen, CAB
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 13. maj 2003, sidst revideret 30.
april 2022.

§1. Foreningens navn er (2003) “CENTER FOR ANALYSE AF
BØRNETEGNINGER” (CAB), foreningens adresse er formandens adresse.
§2. Foreningens formål er:
a. at virke for fremme af børnetegningsanalyse i Danmark
b. at følge udviklingen på området.
c. at uddanne og dygtiggøre børnetegningsanalytikere
d. at varetage medlemmernes faglige interesser.
§3. Foreningen optager alle interesserede
§4. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens
anliggender. Alle medlemmer har stemmeret efter 1 års medlemskab. Forslag
kan fremsættes af alle foreningens medlemmer.
§5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj
måned. Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, må skriftligt være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 2: På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:
a. bestyrelsen aflægger beretning,
b. det reviderede regnskab med status forelægges til godkendelse,
c. fastsættelse af medlemskontingent,
d. indkomne forslag behandles
e. valg af bestyrelsesmedlemmer. Jfr. § 8,
f. valg af revisor
g. eventuelt.
Stk. 3: Indkaldelse til ordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen der
med mindst 3 ugers varsel angiver tid og sted for afholdelsen, samt den
specificerede dagsorden.
§6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens
eller bestyrelsens beslutning eller begæring af mindst 1/3 af de
stemmeberettigede medlemmer, som skriftligt og motiveret må angive de
forslag, de ønsker behandlet.
Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst
14 dages varsel og foretages af bestyrelsen senest 14 dage efter
modtagelsen af forlangende desangående og med angivelse af specificeret
dagsorden. Bekendtgørelse sker ved skriftlig meddelelse til de enkelte
medlemmer.
§7. Forhandlingerne ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent.
Afgørelsen af alle formelle spørgsmål vedrørende forhandlingerne tilkommer
dirigenten. Referatet underskrives af dirigenten og referenten. På
generalforsamlingen kan kun træffes afgørelser i spørgsmål, der har været
optaget på dagsordenen. Alle afstemninger sker skriftligt, med mindre
generalforsamlingen enstemmigt tiltræder anden afstemningsmåde.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes
antal. Alle anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed
er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§8. Foreningens daglige arbejde ledes af bestyrelsen. Bestyrelsen består af
mindst 4 højst 7 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling
for 2 år ad gangen med halvdelen på valg hvert år. Formanden vælges af
generalforsamlingen, mens bestyrelsen, hvis medlemmer også er valgt på
generalforsamlingen, i øvrigt konstituerer sig selv. Genvalg kan finde sted.
§9. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i
forening med kassereren. Formanden kan meddele kassereren fuldmagt til at
modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
§10. CAB arbejder på at sikre en forsvarlig uddannelse af
børnetegningsanalytikere.
For at sikre en forsvarlig uddannelse af børnetegningsanalytikere skal CAB’s
bestyrelse godkende:
Kursusplan – pensum samt litteraturliste til 1-årigt grundkursus i
børnetegningsanalyse, som afsluttes med bevis for gennemførelse af dette
grundkursus.
Efter at have gennemført en 2-årig kursusperiode i børnetegningsanalyse vil
en kursist kunne opnå diplom som børnetegningsanalytiker efter en af CAB’s bestyrelse godkendt kursusplan: pensum og litteraturliste – samt en skriftlig
projektopgave, hvor problemformulering er godkendt af underviser. Herefter
kan projektopgaven formidles i et fagligt tidsskrift og/eller på et stormøde i
CAB.
§11. Regnskabsåret går fra 1.maj – 30. april.
§12. Det årlige medlemskontingent fastsættes hvert år på
generalforsamlingen.
§13. Udmeldelse af foreningen skal ske ved en skriftlig meddelelse til
bestyrelsen inden regnskabsårets udgang.
§14. Eksklusion af et medlem kan foretages, når medlemmet ikke har betalt
kontingent i et år og ikke betaler restancen efter påkrav.  Medlemmet kan
optages på ny, når restancen er betalt.
§15. Foreningen kan opløses, når bestyrelsen eller 50 % af medlemmer
foreslår det, og det lovligt er vedtaget af 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst ¾ af de afgivne stemmer. På den
generalforsamling, hvor foreningens opløsning vedtages, skal der tages
bestemmelse om, hvorledes og ved hvem foreningens forpligtelser skal
afvikles. Den efter generalforsamlingen muligt i behold værende formue
afgives til et af generalforsamlingen godkendt formål.